Pratabong Academy

Education

เกาะติด ASEAN Community

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียน

สะท้อนมุมมองปัญหาและอุปสรรคและเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

3 เสาหลักสำคัญของประชาคมอาเซียน

คราวนี้เราจะมาเจาะลึกถึงนโยบายเป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียนกัน โดยทำความรู้จักกับ 3 เสาหลัก กับกฎบัตรอาเซียน ว่ามันคืออะไร???

กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) คืออะไร

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็น..

รู้จักประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN)..

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี..

โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่..

ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 หรือปี 2015 ประเทศไทยจะต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

Top