Pratabong Academy

Education

ปฏิทินสอบปีการศึกษา 2553

ปฏิทินสอบปีการศึกษา 2553 (อัพเดทวันที่ 14 มิถุนายน 2552)

เดือนสัปดาห์ที่
วันที่

เริ่มรับสมัครสอบ

ปฏิทินสอบหมายเหตุ
มีนาคม
1
7-8
  สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
2
14-15
  สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
เมษายน
3
20
  เปิดให้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 วันแรก
4
27
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 1 วันแรก
พฤษภาคม
3
10
เปิดให้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 วันสุดท้าย
3
10
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย
3
16
สมัครสอบวิชาเฉพาะของจุฬาฯ วันแรก
4
24
  สอบ Smart 1 ครั้งที่ 1
4
25
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 2 วันแรก  
5
30
    ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
5
31
สมัครสอบวิชาเฉพาะของจุฬาฯ วันสุดท้าย
มิถุนายน
2
7
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 2 วันสุดท้าย  
4
21
  สอบ Smart 1 ครั้งที่ 2
5
27
  สอบทฤษฎีทัศนศิลป์ โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
5
27
  สอบทฤษฎีนฤมิตรศิลป์ โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
5
27
  สอบทฤษฎีนาฏยศิลป์ไทย โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
5
27
  ทฤษฎีนาฎยศิลป์ตะวันตก โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
5
28
  สอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์
5
28
  สอบทฤษฎีดนตรีไทย โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะครุศาสตร์
5
28
  สอบภาษาและวรรณคดึไทย โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์
5
27-28
  สอบความถนัดด้านศิลปศึกษา โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะครุศาสตร์
5
27-28
  สอบความถนัดทางวารสารสนเทศ โครงการรับตรงของจุฬาฯคณะนิเทศศาสตร์
5
28
  สอบทฤษฎีดนตรีตะวันตก โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
กรกฏาคม
2
11-12
  สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
3
18-19
  สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
3
20
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 3 วันแรก
3
20
สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 วันแรก
3
21
  สอบทักษะทัศนศิลป์ โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
3
21
  สอบทักษะนฤมิตรศิลป์(เรขศิลป์ โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
3
22
  สอบทักษะนฤมิตรศิลป์ (มัณฑนศิลป์) โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
3
22
  สอบทักษะนฤมิตรศิลป์ (นิทรรศการศิลป์) โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
3
22
  ทักษะนฤมิตศิลป์ (หัตถศิลป์) โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4
23
  สอบทักษะดนตรีไทย 2 โครงการรับตรงจุฬาฯ คณะครุศาสตร์
4
23-24
  ทักษะดนตรีตะวันตก 2 โครงการรับตรงจุฬาฯ คณะครุศาสตร์
4
23-24
  สอบทักษะนาฎยศิลป์ (ไทย) โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4
23-24
  ทักษะนาฏยศิลป์ (ตะวันตก) โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4
24
  ทักษะดนตรีไทย 2 (ศิลปะดีเด่น-ศิลปกรรม โครงการรับตรงของจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4
26
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 3 วันสุดท้าย
5
30
    ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ/ทฤษฎี/ทักษะ ของจุฬาฯ
สิงหาคม
1
1
รับสมัครโครงการรับตรงจุฬาฯแบบพิเศษวันแรก    
2
9
  สอบ Smart 1 ครั้งที่ 3 
2
10
สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 วันสุดท้าย
3
15
รับสมัครโครงการรับตรงจุฬาฯแบบพิเศษวันสุดท้าย
3
17
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 4 วันแรก
4
23
สมัครสอบ Smart 1 ครั้งที่ 4 วันสุดท้าย
สิงหาคม
สมัครสอบตรงแพทย์ กสพท. ยังไม่กำหนดวันรับสมัคร
กันยายน
สมัครสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังไม่กำหนดวันรับสมัคร
2
6
  สอบ Smart 1 ครั้งที่ 4
5
30
    ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
ตุลาคม
2
8-11
  สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3
5
27
  สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงจุฬาฯแบบพิเศษ
ตุลาคม
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. ยังไม่กำหนดวันสอบ
พฤศจิกายน
1
4
    รายงานตัวและยินยันสิทธิ์รับตรงจุฬาฯแบบพิเศษ
2
10
    ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 
3
16
รับสมัครสอบตรงจุฬาฯรอบสอง (แบบปกติ)วันแรก    
5
30
รับสมัครสอบตรงจุฬาฯรอบสอง (แบบปกติ)วันสุดท้าย    
ธันวาคม
4
21
    ประกาศผลสอบตรงจุฬาฯรอบสอง (แบบปกติ)
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์(ยังไม่ระบุวัน)
Top